Лип 072011
 

Решением городского головы Стаханова от 30 июня 2011 года утвержден перечень информации, которая относится к служебной и соответственно не подлежит разглашению в рамках Закона о  доступе к публичной инфомации, вступившем в силу 10 мая этого года. Данный перечень состоит из 85-ти пунктов и охватывает практически всю деятельность исполкома.

 

Так что в реальности получить интересующую информацию будет очень сложно т.к. её всегда можно будет подвести под один из этих 85-ти пунктов. Очень интересно узнать мнение юристов по этому перечню “неразглашаемых секретов”.

 


 

 

Действующий с 10 мая Закон определяет порядок осуществления и обеспечения права каждого на доступ к информации, находящейся во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных этим Законом, и информации, представляет общественный интерес. Публичная информация – это отражено и задокументирована любыми средствами и на любых носителях информация, полученная или созданная в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных настоящим Законом. Публичная информация является открытой, кроме случаев, установленных законом.

Информацией с ограниченным доступом являются:
1) конфиденциальная информация;
2) секретная информация;
3) служебная информация.

 

 

СТАХАНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 30 червня 2011 р.                     № 356                                    м. Стаханов

 

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

 

З метою забезпечення в виконавчих органах Стахановської міської ради вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», на підставі рішення експертної комісії з питань визначення Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчих органах Стахановської міської ради (протокол № 1 від 30.06.2011), виконавчий комітет Стахановської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі – Перелік), що додається.

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та визначені Переліком.

3. Організаційному відділу забезпечити оприлюднення зазначеного Переліку на офіційному сайті Стахановської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Бахмат В.С.

 

Міський голова

Ю.В.Борісов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
Стахановської міської ради
від 30 червня 2011 р. № 356

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію

 

1.       Відомості з документів, якими регламентується порядок роботи виконавчих органів міської ради, які мають внутрішньовідомче призначення.

2.       Відомості з документів, які містять інформацію, доступ до якої обмежений спеціальними законами, або інформацію, яка отримана конфіденційно.

3.       Відомості з документів, розголошення яких може завдати шкоди авторитету або неупередженості правосуддя.

4.       Відомості з документів, розголошення яких може завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації фізичних та юридичних осіб.

5.       Відомості з документів, що містять інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими Стахановська міська рада чи її виконавчі органи перебувають у правовідносинах і розголошення якої може завдати шкоди правам та законним інтересам зазначених осіб.

6.       Відомості з судових процесуальних документів (рішення, вироки, ухвали, постанови тощо), надіслані до відома чи виконання.

7.       Відомості, що становлять внутрішньовідомчу службову інформацію (аналітична інформація, рекомендації, протоколи службових розслідувань, доповідні записки, листування між підрозділами, акти приймання-передачі справ, складених під час зміни відповідальних працівників виконавчих органів міської ради тощо), плани, якщо вони пов’язані з розробкою напрямку діяльності установи, або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та (або) прийняттю рішень, зокрема з питань, які зазначені в цьому переліку.

8.       Відомості про персональні дані про громадян, факти, події та обставини їх життя, що стали відомі зі звернень громадян до Стахановської міської ради та її виконавчих органів.

9.       Відомості із листування з органами влади вищого рівня, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, виборчими комісіями, виборцями, політичними партіями, тощо.

10.  Інформація, відомості та дані з протоколів сесій, засідань постійних комісій, засідань виконавчого комітету Стахановської міської ради, комісій, створених при виконавчому комітеті міської ради (адміністративної, житлової та ін.), нарад.

11.  Відомості з документів (рішення, подання, клопотання, листи тощо) до протоколів сесій та засідань виконкому Стахановської міської ради з питань, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності Стахановської міської ради та її виконавчих органів, у т.ч. з питань землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (оренду). Відомості з технічної документації до рішень з землеустрою щодо права власності (оренди) на земельні ділянки.

12.  Відомості особистого характеру про: депутатів Стахановської міської ради; керівний склад органів самоорганізації населення; посадових осіб виконавчих органів міської ради.

13.  Відомості з документів (подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань.

14.  Відомості з баз даних, які створюються в процесі виконання функціональних завдань посадовими особами місцевого самоврядування та містять в собі інформацію, віднесену цим переліком до конфіденційної, у т.ч. про будь-який облік дітей.

15.  Відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації.

16.  Відомості з особових рахунків працівників. Розрахунково-платіжні відомості.

17.  Відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів; бухгалтерських книг та реєстрів.

18.  Відомості з декларацій про доходи посадових осіб, крім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади чи членів їх сімей.

19.  Відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності.

20.  Зведені відомості щодо комп’ютерних програм в виконавчих органах міської ради.

21.  Відомості з розпоряджень міського голови та наказів керівників виконавчих органів міської ради, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчих органів міської ради, у т.ч. з питань кадрової роботи.

22.  Відомості про особу (персональні дані): національність, освіта сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження, які стосуються засновників та керівників міських громадських організацій.

23.  Відомості щодо переліку посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

24.  Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Стаханова.

25.  Відомості з особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та бюджетних установ міста.

26.  Посадові інструкції працівників виконавчих органів міської ради.

27.  Відомості зі списків кадрового резерву на посади виконавчих органів міської ради.

28.  Інформація з генерального плану міста, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

29.  Відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка).

30.  Інформація з планово-картографічних матеріалів.

31.  Інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі.

32.  Відомості з плану міста, виконані на топографічних матеріалах (картографічний матеріал) у масштабі: 1:10000, створених у державній системі координат УСК-2000, або СК-42, 1:5000,  1:2000, 1:500.

33.  Відомості з робочих проектів на будівництво і реконструкцію об’єктів.

34.  Відомості з планів, узгоджених зі службами міста, що експлуатують підземні комунікації (міськгаз, водоканал, електромережа, зв’язок і т.д.).

35.  Відомості з журналів виконаних будівельних робіт.

36.  Відомості з виконавчої технічної документації (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, протоколи випробувань, акти приймання окремих вузлів і робіт).

37.  Відомості з актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, договірні ціни, календарні плани виконання робіт, графіки фінансування робіт.

38.  Відомості з титулів на проектні та будівельні роботи.

39.  Відомості з податкових розрахунків про суми доходів і використання коштів неприбутковими установами.

40.  Відомості з кошторисної документація на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів.

41.  Відомості з рішень виконкому про затвердження проектно-кошторисної документації.

42.  Відомості з договорів підряду на проектні, вишукувальні, будівельні роботи, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів.

43.  Відомості з договорів на придбання обладнання для об’єктів будівництва.

44.  Відомості з тендерної документації (крім передбаченої Законом України «Про здійснення державних закупівель»).

45.  Відомості про осіб щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.

46.  Відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян.

47.  Інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини.

48.  Відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення.

49.  Відомості щодо дітей, які направлені в дитячі навчальні заклади.

50.  Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦО.

51.  Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення міста.

52.  Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.

53.  Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.

54.  Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах міста.

55.  Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення міста.

56.  Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

57.  Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні НС природного і техногенного характеру в місті.

58.  Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-Ш ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість небезпечних хімічних речовин (НХР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ НХР та інші спеціальні дані).

59.  Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

60.  Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станцією переливання крові, що не становлять державної таємниці.

61.  Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан організації охорони державної таємниці у виконкомі Стахановської міської ради.

62.  Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

63.  Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

64.  Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

65.  Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

66.  Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

67.  Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

68.  Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

69.  Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

70.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану виконкому Стахановської міської ради, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

–          мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

–          кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспоргної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України у виконкомі міської ради;

–          забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

–          показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

–          підготовки фахівців у закладах освіти області на особливий період;

–          надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

–          виробництва найважливішої цивільної промислової продукції міста в особливий період;

–          номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у виконкомі міської ради, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

–          створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в місті в особливий період.

71.       Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

72.       Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

73.       Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування виконавчих органів міської ради, а також підприємств, установ і організацій міста, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

74.       Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

75.       Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів міста Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

76.       Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується виконкому міської ради, окремого підприємства міста.

77.       Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій міста.

78.       Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій міста щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

79.       Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій міста на режим роботи в умовах особливого періоду.

80.       Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки виконкому міської ради.

81.       Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку виконкому міської ради.

82.       Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

83.       Відомості щодо організації прийому та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

84.       Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

85.       Відомості з адміністративних проваджень.

 Print Friendly, PDF & Email

  2 коментарі to “Стахановский исполком утвердил 85 поводов для отказа в доступе к публичной информации”

  1. Та ж пісенька, але у виконанні міського голови Краматорська Теж ґрунтовний перелік того, що пан Костюков Г.А. не бажає сповіщати своїй тереторіальній громаді.

  2. […] і яйцяМер Стаханова засекретив генплан містаСтахановский исполком утвердил 85 поводов для отказа в …Херсонський міський голова високо оцінює ЗУ “Про […]